La nostra escola
Contacta'ns
La nostra missió

ELs nostres orígens

El nostre centre es va obrir l’any 1970 seguint el model de la pedagogia, «estimar per aprendre i aprendre estimant» així  l’educador/a mostra interès per l’alumnat i per motivar-lo en el seu camí acadèmic i personal, demostrant-li que mai deixarà de tenir fe en ell.

L’escola Madre Sacramento té com a entitat titular les RR. Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat congregació religiosa, fundada per Sta Mª Micaela Desmaisiéres i López de Dicastillo (Madrid 1809-València 1865) l’any 1856.

Va ser canonitzada el 4 de març de 1934 a Roma pel Papa Pius XI.

Dona amb cor tendre, sempre es va commoure davant les necessitats espirituals i materials dels altres. Va dedicar la seva vida a ajudar a les joves més necessitades.

La congregació RR Adoratrius, pionera en la formació professional sempre s’ha distingit per l’atenció a la joventut. En l’actualitat som 12 escoles en Espanya, dues de les quals estan ubicades a la província de Barcelona.

La nostra missió

Els nostres orígens

El nostre centre es va obrir l’any 1970 seguint el model de la pedagogia, cal «estimar per aprendre i aprendre estimant» i  segons la qual, l’educador/a mostra interès per l’alumnat i per motivar-lo en el seu camí acadèmic i personal, demostrant-li que mai deixarà de tenir fe en ell.

L’escola Madre Sacramento té com a entitat titular les RR. Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat congregació religiosa, fundada per Sta Mª Micaela Desmaisiéres i López de Dicastillo (Madrid 1809-València 1865) l’any 1856.

Va ser canonitzada el 4 de març de 1934 a Roma pel Papa Pius XI.

Dona amb cor tendre, sempre es va commoure davant les necessitats espirituals i materials dels altres. Va dedicar la seva vida a ajudar a les joves més necessitades i a adorar Jesús en l’Eucaristia.

La congregació RR Adoratrius, pionera en la formació professional sempre s’ha distingit per l’atenció a la joventut. En l’actualitat som 12 escoles en Espanya, dues de les quals estan ubicades a la província de Barcelona.

Projecte Educatiu

El col·legi Madre Sacramento promou l’educació per SER, no per TENIR, oferint una formació pel desenvolupament integral de la persona. El nostre projecte educatiu té com a principal objectiu acompanyar a les famílies en el creixement acadèmic i personal dels seus fills.

Fer que els nostres alumnes esdevinguin persones preparades acadèmicament i humanament aprofundint en una educació en valors al llarg de la seva escolarització. 

La nostra metodologia es basa en l’equilibri i complementarietat de diferents mètodes per a un millor aprenentatge: 

 

 TREBALL PER PROJECTES – TREBALL COOPERATIU

ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES – APRENENTATGE  SERVEI 

la nostra metodologia

Mètodes de treball que possibiliten l’aprendre a aprendre, el desenvolupament de la capacitat de discerniment, l’adquisició de conviccions i la presa de decisions.

Es basa en l’equilibri i complementarietat de mètodes diferents per a un millor aprenentatge:

Treball per projectes

El treball per projectes potencia la comprensió i estimula el desig de conèixer, reflexionar sobre els continguts, formulant preguntes, assolint un coneixement consolidat. El mètode basat en les Intel·ligències múltiples, estimula cada intel·ligència i s’adapta el treball al ritme evolutiu i a la capacitat de cada alumne.

Treball cooperatiu.

Aprenentatge cooperatiu, no només és treballar en equip, és una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns. Això permet establir relacions solidàries entre els alumnes, incrementant el seu rendiment, aconseguint un nivell superior de raonament dels alumnes. Desenvolupa la cohesió del grup i les habilitats socials dels alumnes, respectant els diferents punts de vista.

Ús de les noves tecnologies.

Per adaptar-nos a un món que està en continu canvi i evolució i donar així resposta a les noves realitats de la societat, insistint especialment en la formació de l´alumne com a usuari d´elles. Cada vegada més el futur exigirà una bona competència en l´ús de les noves tecnologies i és per això que des de l´escola posem a l’abast dels alumnes i del professorat el següents recursos, en una constant revisió i modernització del parc informàtic.

Xarxa Wifi en tot l´edifici, Aula d´informàtica actualitzada amb un ordinador per a cada alumne, Ordinadors portàtils per a facilitar el treball amb noves metodologies, Robòtica, Pissarres Digitals a totes les aules, Formació del Professorat en tecnologies 2.0 a l´aula.

Aprenentatge Servei

El nostre objectiu és formar persones i donar-los coneixements i cultura. Aquests dos vessants han d’anar lligades, no ens serveix l’una sense l’altre. Per aquest motiu estem pendents de cada alumne per formar-los en valors solidaris, empàtics, altruistes i integradors dintre de la nostra societat. Els nostres alumnes duen a terme tasques socials en la nostra població, integrant-los en programes de Cooperació Social.

La pedagogia de les Escoles Adoratrius es basen en els principis de la seva fundadora Sta Maria Micaela, «Educar per ser, no per tenir», basant-se en l’Amor oferint una formació pel desenvolupament integral de la persona per assolir una societat més justa.

Projecte Lingüístic

PROJECTE LINGÜÍSTIC
Foment d’habilitats comunicatives, saber expressar-se bé, tant en l’àmbit oral com escrit, fonamentat en el gust per la lectura com a base per a l’assoliment dels aprenentatges. Un bon domini dels idiomes Català, Castellà, Anglès (des de P3) i Alemany a l’ESO.

TRETS DIFERENCIALS

Plataforma digital (intranet) i xarxa wifi en tot el centre.

Aula d’informàtica actualitzada amb un ordinador per cada alumne.

Ordinadors portàtils per a facilitar el treball amb noves metodologies. .

Utilització de TICS en el desenvolupament de les seves activitats docents. Pissarres digitals a totes les aules.

Implementació de la Robòtica a diferents cursos.

Tractament de les llengües estrangeres: Anglès a Educació Infantil, àrees curriculars en llengua anglesa a E.I, E.P i ESO.

Proves Oficials d’anglès ”Cambridge”. Introducció de l’alemany a l’ESO

Un professorat altament qualificat, motivat i disposat a la millora contínua, pròxim i de fàcil accés a les famílies.

Gabinet Psicopedagògic: atenció a la diversitat i orientació acadèmica – professional.

Desenvolupament de tècniques específiques d’atenció a la diversitat mitjançant la creació de grups reduïts d’alumnes.

Estil d’exigència seriosa i constant en l’estudi, en la convivència i el treball escolar.

Preparació i celebració de comunions i confirmacions per les famílies interessades.

Participació en activitats acadèmiques- educatives-culturals, en coordinació amb altres centres: English day, Sharing to learn, Mart XXI, servei comunitari, projecte connecta, coneguem els cicles, jornades esportives, cantània, fàbrica de colors.

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES

AFA

En un model participatiu, família i escola, se senten part d’un mateix projecte i comparteixen objectius i significats.

En aquest marc, emergeixen les AFAS amb l’objectiu de donar suport a les famílies i contribuir conjuntament amb el professorat en l’èxit educatiu.

Són funcions de les AFAS, entre d’altres, promoure la participació de les famílies a la comunitat educativa, potenciar la seva implicació en el funcionament del col·legi Madre Sacramento i crear espais de reflexió sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.