Oferta educativa

Etapes Educatives

educació infantil

L'acció educativa que volem dur a terme vol ajudar a l'alumnat a aconseguir el propi coneixement, l'acceptació i superació de sí mateix, capacitat d'autonomia, creativitat, decisió i sentit crític en l'exercici de la seva llibertat.

L'educació dels infants és una competència compartida entre pares, mares i docents, això farà que l'alumnat gaudeixi de la seguretat i estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.

objectius

educació infantil

y

Descobrir el seu propi cos i acceptar les diferències amb els altres.

y

Observar i explorar el món que els envolta.

y

Adquirir autonomia, hàbits saludables, d’alimentació, higiene i descans.

y

Desenvolupar les capacitats afectives i reconèixer i gestionar les emocions.

y

Establir relacions positives entre iguals i entre els adults adquirint pautes de convivència i conducta.

y

Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses.

y

Desenvolupar les següents habilitats: comunicativa, d’expressió, logicomatemàtica, descoberta de l’entorn i tecnològica.

y

Descobrir el plaer de la lectura mitjançant contes i relats .

y

Motivar l’alumnat amb el joc i el treball de manipulació.

y

Potenciar l’ús de la llengua anglesa.

y

Fomentar les capacitats motrius mitjançant les activitats aquàtiques.

Els alumnes gaudeixen d’espais independents per a les diferents activitats: ludoteca, biblioteca, pati, sala polivalent, aula d’informàtica i laboratori.

dels 6 als 12 anys

educació primÀria

Les finalitats d’aquesta etapa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta dins d’un àmbit físic i afectiu adequat a les seves característiques.

Família i centre educatiu col·laboren de manera activa en la formació dels infants.

objectius

educació primÀria

y

Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, així com adquirir habilitats per a la prevenció i resolució de conflictes. ALUMNES AMB HABILITATS SOCIALS.

y

Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip. ALUMNES AUTÒNOMS.

y

Prioritzar l’ensenyament de llengües estrangeres, fent dues àrees curriculars en anglès. ALUMNES EXCEL·LENTS.

y

Ajudar a treure el millor de cadascú tot acceptant les pròpies limitacions i a desenvolupar la força de voluntat per superar-les. ALUMNES QUE S’AUTOAVALUEN.

y

Desvetllar la sensibilitat artística en les seves diverses manifestacions. ALUMNES CREATIUS.

y

Adquirir habilitats comunicatives aconseguint un bon domini de les llengües fomentant el gust per la lectura com a base per a l’assoliment dels aprenentatges. ALUMNES COMUNICADORS.

dels 12 als 16 anys

educació 

secundària

 

S’organitza en quatre cursos d’acord amb els principis d’educació comú i d’atenció a la diversitat de l’alumnat.

S’estructura en matèries comunes i optatives (grups reduïts).

objectius

EDUCACIÓ SECUNDàRIA

y

Assolir les competències bàsiques dels següents àmbits: lingüístic, matemàtic i científic-tecnològic.

y

Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i de treball amb autonomia i esperit crític.

y

Orientar a l’alumnat per a la incorporació a estudis posteriors i per a la inserció laboral.

y

Formar als alumnes per a exercir els seus drets i deures com a ciutadans.

y

Acompanyar a l’alumnat de formar individualitzada per part del tutor i gabinet psicopedagògic.

y

Realitzar activitats, sortides i tallers vivencials per treballar aspectes acadèmics i personals.

y

Preparar les proves oficials de llengua anglesa.

y

Incorporar la llengua anglesa en altres matèries curriculars i aprofundir en la segona llengua estrangera.