L’aprenentatge de la llengua anglesa a l’escola és molt important. Per això al Col·legi Madre Sacramento des de fa uns anys hem implementat l’ensenyament de la llengua anglesa des de l’Educació Infantil. De fet, a P3 ja treballem la psicomotricitat en anglès. El nostre objectiu com a centre educatiu és sensibilitzar els alumnes de forma progressiva envers la llengua i la cultura anglo-saxones. La qual vivint en un món tan globalitzat com l’actual és imprescindible endinsar-s’hi des de ben petits. La bona qualitat del primer contacte amb la llengua repercutirà de forma positiva en els seus aprenentatges futurs. 

Diferents estudis han demostrat que l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua des de petits no entorpeix l’aprenentatge de la llengua o llengües oficials. Però és cert que per tal de garantir uns resultats òptims en el procés d’ensenyament i aprenentatge, cal comptar amb un projecte lingüístic sòlid i fonamentat. I cal que la introducció de la nova llengua es realitzi tot tenint en compte una sèrie de requisits. Per exemple, plantejar l’aprenentatge de la llengua des de la comunicació, desenvolupant la competència comunicativa i l’adquisició de les habilitats lingüístiques de la llengua estrangera. També és molt important treballar conjuntament escola i família per un projecte comú que segueixi en tot moment el currículum de cada etapa. I, per últim, és molt important mantenir el desenvolupament de la llengua estrangera en paral·lel a les oficials. 

L’espai físic per l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’escola també és molt important. Ja que la classe és un context social i, per tant, hi interactuen tots els elements que el configuren. És a dir, és el que es coneix com un “format d’atenció i acció conjunta” que permet als alumnes assolir un cert grau de competència comunicativa en anglès a mesura que avancen en l’aprenentatge de la llengua. L’aprenentatge de la llengua anglesa des dels tres anys persegueix oferir un ensenyament de més alt nivell, en el qual quan els alumnes arriben a secundària siguin capaços d’expressar-se i escriure en aquesta llengua correctament.

Com a escola a l’avantguarda de l’ensenyament de la llengua anglesa, hem de dir que des del curs 2017-18, formem part del programa Generació Plurilingüe (GEP), que consisteix en l’aprenentatge de les llengües estrangeres a través de les matèries. Un programa d’innovació pedagògica que pretén millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Per això, al Col·legi Madre Sacramento no sols hem incrementat el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars, sinó que també les apliquem en altres àrees. Descobreix-ne tots els detalls, aquí.

Com a centre educatiu que vetlla per oferir un aprenentatge de la llengua anglesa a l’escola, volem garantir un ensenyament integrat i de qualitat, adaptat a les exigències de la societat actual. Un repte de tots i per a tots que aquí, a la nostra escola ja comença amb solament 3 anys.